fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou souborem pravidel, jejichž účelem je informovat Vás o všech aspektech procesu získávání, zpracování a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Zásady definují způsob a účely zpracování osobních údajů, které nám byly poskytnuty, pravidla jejich ochrany a vymezení Vašich práv v tomto ohledu. Barlinek zpracovává osobní údaje pro různé účely a v závislosti na účelu se mohou uplatňovat různé způsoby shromažďování, právní důvody pro zpracování, použití, zpřístupnění a doby uchovávání.

Ochrana osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá, bezpečnost všech údajů, které máme je pro nás na prvním místě. Zárukou, že při zpracování osobních údajů uplatňujeme nejvyšší standardy a bezpečnostní pravidla, jsou námi zavedené zásady, postupy a školení týkající se ochrany údajů, důvěrnosti a bezpečnosti, jakož i vhodné IT systémy, včetně nezávislých certifikátů (certifikát SSL) . Pravidelné kontroly zavedených opatření z hlediska jejich přiměřenosti k zabezpečení uchovávaných údajů a zásady minimalizace jejich zpracování zaručují bezpečnost a transparentnost prováděných procesů.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě platných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů.

Doufáme, že Vám tyto Zásady ochrany osobních údajů pomohou porozumět zásadám, účelům a metodám shromažďování námi poskytovaných osobních údajů, a to jak prostřednictvím webových stránek, tak v souvislosti s našimi obchodními aktivitami vůči našim klientům, obchodním partnerům a jejich zaměstnancům a marketingu, včetně školení, soutěží a věrnostních programů.

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Barlinek S.A. se sídlem Kielce (25-323), Al. Solidarności 36, KRS 0000018891, NIP 959-08-21-486 (dále: Barlinek/ Správce) V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování údajů, nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy daneosobowe.bsa@barlinek.com

 

 1. PROCESY ZPRACOVÁNÍ

 

NAŠI ZÁKAZNÍCI

OBCHODNÍ PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

KONTAKTNÍ A DOTAZOVACÍ FORMULÁŘE

NÁBOR

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Barlinek zpracovává Vaše osobní údaje pouze na základě platných právních předpisů. Právní základ pro zpracování osobních údajů v každém procesu je uveden v příslušné záložce výše.

Barlinek zpracovává Vaše osobní údaje s ohledem nejen na oprávněný zájem Správce, ale především s ohledem na Vaše práva dle ustanovení o ochraně osobních údajů a jejich dopad na činnost vykonávanou ve vybraných oblastech aktivit.

 

 1. PŘENOS ÚDAJŮ

Barlinek předává osobní údaje jiným subjektům, včetně státních orgánů, pouze na základě zákonných ustanovení.

V souvislosti se svou podnikatelskou činností, která vyžaduje zabezpečení mnoha administrativních a technických prvků, Barlinek pověřuje zpracováním osobních údajů externí subjekty. Vynakládáme nejvyšší snahu poskytovat naše služby v nejvyšší kvalitě s podporou externích subjektů. Uzavřené, příslušné pověřovací smlouvy zaručují nejvyšší standard ochrany a důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, jakož i jejich použití výhradně za účelem plnění smluvní nebo zákonné povinnosti Správce.

Námi zpracovávané osobní údaje mohou být předány:

 • subjektům patřícím do kapitálové skupiny Barlinek. Informace o dalších společnostech Barlinek naleznete zde.
 • externím subjektům poskytujícím jménem Barlinek služby nezbytné k dosažení účelů, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, včetně zákaznických služeb (např. reklamace), služby související s náborovým procesem, vymáháním pohledávek, logistikou, poštovními a kurýrními službami, marketingem a reklamou, celními, účetními a daňovými, hotelovými a technickými službami.
 • subjektům zajišťujícím bezpečnost IT systémů, dodavatelům informačních technologií, softwaru, správcům hostingu či webových stránek, záložních kopií nebo analýzy dat.
 • orgánům dozorujícím dodržováním zákona, regulačním úřadům a dalším státním orgánům nebo třetím stranám, pokud to vyžadují platné právní předpisy (způsobem shodným s těmito předpisy).

Barlinek si tímto vyhrazuje právo sdělit vybrané informace o subjektu údajů příslušným orgánům nebo třetím stranám, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu a v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání Správce mohou být osobní údaje předávány rovněž mimo Evropský hospodářský prostor. Předání osobních údajů mimo EHP do země, která podle Evropské komise nezaručuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, probíhá na základě smlouvy, která zohledňuje požadavky EU na předávání osobních údajů mimo EHP, při zachování příslušných doložek zajišťujících bezpečnost zpracování. Předávání osobních údajů do Spojených států amerických je založeno na Transatlantickém rámci pro ochranu osobních údajů organizacím, které jsou uvedeny v „Seznamu rámců ochrany údajů“.

Zpracování osobních údajů automatizovaným způsobem
Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány pomocí nástrojů založených na automatizovaném rozhodování (včetně formy profilování) tak, aby v důsledku takového automatizovaného zpracování mohla být přijata jakákoli rozhodnutí, která by měla právní účinky nebo by obdobným způsobem ovlivnila vůči klientům, dodavatelům, jejich zaměstnancům nebo spolupracovníkům, jakož i zaměstnancům nebo spolupracovníkům správce nebo uchazečům o zaměstnání.

 1. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům – Správce na tomto základě poskytuje na žádost subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu zpracování uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, a plánovaném datu jejich odstranění;
 • právo na opravu údajů – Správce na tomto základě na žádost subjektu údajů odstraní případné nesrovnalosti či chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplní či aktualizuje je, pokud jsou neúplné nebo se změnily;
 • právo na výmaz údajů – Správce na základě žádosti subjektu údajů vymaže údaje, jejichž zpracování již není nutné k dosažení některého z účelů, pro které byly shromážděny, byl odvolán souhlas s jejich zpracováním nebo byla vznesena námitka a není to nutné pro zjištění, prošetření nebo obhajobu nároků Správce;
 • právo na omezení a přenositelnost zpracování – Správce na tomto základě, na žádost subjektu údajů přestane s těmito osobními údaji provádět operace, a to v rozsahu odpovídajícím zákonu, a dále tyto osobní údaje vydá ve formátu, který umožňuje jejich čtení počítačem;
 • právo podat stížnost – s využitím tohoto práva může osoba, která se domnívá, že její osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo vznést námitku – subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděny;
 • právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, pak může subjekt údajů tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nečiní nezákonným zpracování osobních údajů do tohoto okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozího zpracování, způsobí však, že osobní údaje již nebudou pro tyto účely využívány.

Žádost týkající se výkonu výše popsaných práv lze podat klasickou poštou na následující adresu: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce nebo prostřednictvím e-mailu daneosobowe.bsa@barlinek.com

V žádosti by mělo být pokud možno přesně uvedeno, čeho se žádost týká, tzn. zejména adresát žádosti a které z výše popsaných práv chce osoba podávající žádost využít. Nemůže-li Správce na základě podané žádosti identifikovat obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost, požádá žadatele o doplnění informací.

Odpověď na oznámení bude poskytnuta neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce od jeho obdržení. V případě nutnosti prodloužení této lhůty bude Správce informovat žadatele o důvodech takového prodloužení. Odpověď bude udělena písemně, pokud nebyla žádost podána e-mailem nebo bylo požádáno o udělení odpovědi v elektronické podobě.

 

 1. AKTUALIZACE

V rozsahu, na který se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, platí ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány.

 

 1. SOUBORY COOKIES

Informace o souborech cookies naleznete na následujícím odkazu: Zásady používání souborů cookies

 

 1. DOTAZY A KONTAKT

Správce uchovává korespondenci se zákazníkem pro statistické účely a pro co nejlepší a nejrychlejší reakci na objevující se dotazy, včetně žádosti o vymazání nebo uplatnění práva vznést námitku, takto shromážděné údaje nebudou použity k jiným účelům než k realizaci žádosti.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, nás kontaktujte klasickou poštou na následující adresu: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného prostřednictvím elektronické pošty na adresu daneosobowe.bsa@barlinek.com