fbpx

OBCHODNÍ PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Proces

Barlinek zpracovává osobní údaje stávajících i potenciálních Obchodních partnerů, tento proces zahrnuje i údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků a/nebo fyzických osob s nimi spojených.

 

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů Obchodních partnerů je zahájeno zaměstnancem společnosti Barlinek. Mezi osobní údaje patří jméno a příjmení, název zaměstnavatele (DIČ, IČO, adresa provozování podnikatelské činnosti, číslo bankovního účtu), pozice kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie spolupráce a další obchodní kontaktní údaje.

 

Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje našich Obchodních partnerů zpracováváme za účelem:

  • uzavření a plnění smlouvy o spolupráci, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy), jakož i vyřízení případných nároků a přijímání opatření v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem)

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány za účelem uzavření a plnění smlouvy, poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem jejího uzavření. Důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost navázat spolupráci mezi Vámi a společností Barlinek. Poskytnutí údajů pro jiné účely je dobrovolné, avšak nezbytné pro jejich realizaci.

 

Uchovávání údajů

Osobní údaje bude Barlinek uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené výše, tzn. po dobu plnění smlouvy o spolupráci, dobu nezbytnou k posouzení podané reklamace, do momentu vyřešení sporu/vyrovnání smluvních stran, s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám pro pohledávky z vymáhání pohledávek a v případě přímého marketingu do doby, než vznesete námitku.

Pokaždé má však Barlinek právo zpracovávat Vaše osobní údaje po lhůtách uvedených výše, po dobu, po kterou zákon vyžaduje uchování údajů, nebo po dobu promlčení případných nároků.

 

Příjemci

Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty poskytující společnosti Barlinek služby nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zpracovávající údaje na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů uzavřené se Správcem, zejména subjekty z Kapitálové skupiny Barlinek, dodavatelé IT systémů, subjekty poskytující přepravní/kurýrní/poštovní služby, profesionální služby skartace dokumentů. Barlinek kromě výše uvedených subjektů poskytuje osobní údaje subjektům oprávněným k jejich přijímání ze zákona.