fbpx
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Proces
Barlinek zpracovává osobní údaje stávajících i potenciálních zákazníků, tento proces zahrnuje i údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků a/nebo fyzických osob s nimi spojených.
Osobní údaje
Zpracování osobních údajů Zákazníků je zahájeno zaměstnancem společnosti Barlinek. Osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, název zaměstnavatele, pozici kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další služební kontaktní údaje, včetně údajů o prodejně, kde bylo zboží Barlinek zakoupeno (adresa) a jsou primárně využívány pro účely související s navázáním obchodní spolupráce a také projednávání případných reklamací. V případě souhlasu s účastí ve věrnostních programech pořádaných společností Barlinek jsou osobními údaji údaje o prodejním místě (název POS, daňové identifikační číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail), údaje prodávajícího (funkce, jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail, název a adresa banky, číslo bankovního účtu) V případě vyjádření souhlasu s účastí na školeních pro montéry pořádaných společností Barlinek jsou osobními údaji jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefon, e-mail, název společnosti, adresa společnosti, tělesné rozměry za účelem zajištění specializovaných pracovních oděvů.Pokud jsou osobní údaje shromažďovány za účelem uzavření a plnění smlouvy, poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem jejího uzavření. Důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost navázat spolupráci mezi Vámi a společností Barlinek. Poskytnutí údajů pro jiné účely je dobrovolné, avšak nezbytné pro jejich realizaci. 

Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje našich Zákazníků zpracováváme za účelem:

  • uzavření a plnění smlouvy o spolupráci, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (plnění smlouvy),
  • vyřízení reklamačního řízení, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. c GDPR (plnění smlouvy a zákonné povinnosti),
  • vymáhání pohledávek a jednání v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem), jakož i v případě vyjádření dodatečného souhlasu za účelem účasti v organizovaných soutěžích, školeních pro montéry a věrnostních programech, na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas),
  • přímý marketing (zasílání obchodních informací), na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem, propagace vlastního zboží a služeb, o kterých si myslíme, že budete mít zájem).

 

Uchovávání údajů

Osobní údaje bude Barlinek uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené výše, tzn. po dobu plnění smlouvy o spolupráci, dobu nezbytnou k posouzení podaných reklamací, do momentu vyřešení sporu/vyrovnání smluvních stran, s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám pro pohledávky z vymáhání pohledávek a v případě přímého marketingu do doby, než vznesete námitku.

V případě souhlasu s účastí v soutěži, věrnostním programu nebo školení, do odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo do ukončení soutěže, věrnostního programu/školení a vyřízení případných nároků z nich plynoucích. Pokaždé má však Barlinek právo zpracovávat Vaše osobní údaje po lhůtách uvedených výše, po dobu, po kterou zákon vyžaduje uchování údajů, nebo po dobu promlčení případných nároků.

 

Příjemci

Příjemci Vašich osobních údajů budou subjekty poskytující společnosti Barlinek služby nezbytné k plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zpracovávající údaje na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů uzavřené se Správcem, zejména subjekty z Kapitálové skupiny Barlinek, dodavatelé IT systémů, subjekty poskytující přepravní/kurýrní/poštovní služby, profesionální služby skartace dokumentů, služby zákaznického servisu včetně reklamací, firmy či fyzické osoby umožňující realizaci soutěží, věrnostních programů a v případě účasti na školení pořádaném společností Barlinek, subjekty zajišťující ubytování a profesní ochranné oděvy. Barlinek kromě výše uvedených subjektů poskytuje osobní údaje subjektům oprávněným k jejich přijímání ze zákona.